می گویند این پنجشنبه یک چیز قهوه ای می خورد به ما

و خورشید خانم می رود 3 روز ماه عسل ؛ کلاً نیست

جمعه هم دنیا عوض می گردد

شاید در آن تاریکی برق هم نداشتیم

خواستم پیشاپیش عید را تبریک بگویم