گورستان ها پر از افرادی است

که روزی گمان می کردن که . . .

چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخد