حرفی

برای گفتن

نیست

مرگ

تنها

یک تیر خلاص دارد !