از روی کینــه نیست

اگــر به سینــه ات خنجـــر می زنند !

این مردمان تنـــها به شرط چاقــو دل می برند ...