مرغ عشـــق فخــر نفروش ...

معشـــوق تو هم

به لطــف قفس است که وفادار مانده !