مدت هاست نـه به آمـــدن کسی دلخـــوشم

نه از رفتـــن کســـی دلگیر

دلم یک آلــــزایمر خفیف می خواهد...