صبر کردن گاهی معجزه می کند؛

تنهایی تان را پیش فروش نکنید؛

فصلش که شود، به قیمت می خرند ...!