گاهی دوست داشتن را

در تقاطع عقل و عشق

می توان فهمید

گاهی رفتن نشانه دل کندن و یا تنفر نیست

گاهی رفتن بدلیل خسته شدن و یا دلزگی نیست

بیشتر اوقات با این رفتن ؛ می گوید:

من می روم تا تو بمانی