یک قانون مهم در رفاقت

یک روانشناس فرانسوی می گفت: آدم ها همیشه می نالند که چرا یک دوست خوب و صادق ندارند

جای اینکه زمانی را صرف دلگیری و غصه خوردن کنند همان زمان را صرف توجیه و تربیت او می کردند الان در کنار او خوشبخت بودند

حال سخن من این است: اگر دوست شما ؛ شخصی متفاوت است؛ خود را تغییر بده سعی در تغییر او نداشته باش ؛ که این باعث کدورت می شود.

چندتا جمله ی زیبا در ادامه مطلب از دوست داشتن بخوانید:

 


شکستن غرور کمتر از پریدن در دریای خروشان نیست.

داشتن دوست خوب مانند داشتن یک دست و بازوی اضافه است.

پیدا کردن دوست خوب مانند پیدا کردن گنج سخت است.

بد بخت کسی است که نتواند دوست خوب؛ پیدا کند.

بدبخت از همه آن است که دوستش را از دست بدهد.

صد دوست کم و یک دشمن هم زیاد است.