گـلایـه هـــا عـیـبی نـدارنـد

کـنایه هـــا ویـران مـی کـنند ...!