بعضى هارو از دور که می بینی می درخشند

 جلو تر که میان…می بینى درخشش اون ها

مال خرده شیشه هاشونه!