شاید برایت تعجب آور باشد

اینهمه آرامش من

خودمانی می گویم


تو هم به آخر برسی فقط نگاه می کنی