واستا دنیا من می خوام پیاده شم!!

همینجا...؟

بله ؛... لطفاً.... چقدر میشه؟

کجا سوار شدی؟

آخر چهل و هفت !!

برو داداش ... صلوات بفرست!!