چه آزمون دشواری است ...

قلبت را سمت چپ بگذارند

و بگویند برو به راه راست ... !!