برای شکستن دل نیازی به سنگ نیست

با یک کلام تند

با یک نگاه سرد

با یک بی اعتنایی

با یک سکوت هم می شکند