آیا تا کنون این ضرب المثل را شنیده اید:

پرواز را بخاطر بسپار پرنده مردنی است

حکایت بعضی از ما ایرانی هاست که


بعضی از ما در دوران دوستی و یا رفاقت خود

در عالم همکاری ؛ فامیلی و ...

یا در دوران دانشجویی و سربازی

در مدت تحصیل و یا کار با کسی که به هر عنوان مدتی با ماست مدارا نمی کنیم و یا به اصطلاح با کارها ؛ حرفهاو گاهی با ندانم کاری و خدای نا کرده با حسادت و یا .... او را از خود می رنجانیم و باعث کدورت و دوری  می شویم

و روز ها با خودمان و ماه ها با خاطراتمان در گیریم و هر جا می رویم و با هر آهنگی یاد او و خاطراتش می افتیم

این معنی همان جمله است که پرنده را می کشیم و به اوج رسیدن با او را بخاطر می سپاریم

شاید در عالم رفاقت ندیدن و بی خبری از میزان علاقه کم کند ولی بدترین سم برای دوستی؛ کاری و یا حرفی و یا توهماتی است که باعث ضعیف شدن و یا از بین رفتن اعتماد می گردد .... آن وقت این جمله معنی می دهد که :

خود کرده را تدبیر نیست( خودت کردی چوبش را هم بخور)