"فیزیک"

در آینده نه چندان دور ثابت می کند،

در روزهای بارانی،

جای خالی آدم ها بزرگتر می شود...!!!

 

دلتنگی پیچیده نیست!

یک دل،یک آسمان،یک بغض

و

جای خالی او در کنار خاطراتش


به همین سادگی..!