نیا باران!

زمین جای قشنگی نیست

من از اهل زمینم خوب میدانم

که گل در عقد زنبور است

ولی سودای بلبل دارد و

پروانه را هم دوست میدارد

نیا باران