رفتن و فراموش شدن

بهتر است از

ماندن و بی ارزش شدن