برادران یوسف گفتند:

ما تو را به داخل چاه می خواهیم بیندازیم

چرا می خندی؟

یوسف (ع) گفت:

روزی با خودم می گفتم

با وجود چنین برادران غیوری

چه کسی می تواند به من آسیب برساند

امروز خدا به من فهماند به هیچ بنده ای نباید دل بست.