حضرت علی (ع) می فرمایید:

دوست مومن عقل اوست.

 

چرا نگفته عشق و یا احساسات و یا قلب اوست.؟