ما اکثراً در زندگی هم رهگذریم

گاهی از کنار هم رد می شویم بدون حتی نگاهی

و گاهی می ایستیم لبخندی می زنیم و آدرسی می پرسیم

هرگز به افراد در حال رفتن دل نبند