سیرابی تو بفکر شکمبه ات باش

تو که دل و جگر نداری

چه به مرام و معرفت