پول که نداشته باشی

قصابی سر کوچه هم بهت دل نمی ده

چه برسه به عشقت