عشقت را هرگز با یک گل مقایسه نکن

درست است زیباست ولی عمرش کوتاست

و عزیزت با یک پیاله سیرابی معاوضه نکن

درست است خوشمزه است

ولی عمرت کوتاست