خدایا

یه دنیا ازت سوال دارم

تو میای پایین؟؟؟؟؟

یا من بیام بالا؟