پسرم هرگز با آدم نادان و حقیر رفاقت نکن

برای اینکه اون را کنار خودت داشته باشی

باید خیلی خودت را کوچک و تحقیر کنی