چارلی چاپلین:

شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی،

اما حال که به آن دعوت شدی تا میتوانی زیبا برقص.