یکی از بدهای عشق اینه که هر کسی با توجه به مزاج خودش از اون یک تعریف ارائه می دهد

و هیچ منطق ، قانون و آدابی نداره و بهمین دلیل همیشه توش قانون شکنی و پیچوندن هست