آن روز ها گنجشک را رنگ می کردند

و بجای قناری می فروختن

این روز ها هوس را رنگ می کنند

و جای عشق می فروشند

آن روزها مال باخته می شدی

و این روز ها دلباخته . . .