دیشب خواستم عقل نوشته ای داشته باشم

با خودم فکر کردم چه بنویسم خوبه .....؟

با صدای  ... لبو داغ لبو ؟

رفتم تو خاطرات نوجوانی

یادش بخیر؛ بی عقلی رو عشقه

بی خیالی رو عشقه

نیشخند و کارهای زیر زیرکی رو عشقه

هرچی میتونی آدما رو رنگ کن

این روزا از نان شبت هم واجب ترشده

به جای حرف حساب

آدامس کف دهنت رو پیچ بده تا اموراتت بگذره

این روزا ؛کی حالشو داره نصیحت بشنوه؟

رو راستی بی رو راستی .....گور پدرفریاد...

پس گفتم بهتره به این عکس قانع باشم ....

سعی کنم چشمام رو ببندم و سکوت کنم .........!