بعضی خاطرات مثل مینهای عمل نکرده

توی روحت کاشته شده اند ...


با یک حرف می ترکانندت !