قانون رفاقت

شکستن غرور کمتر از پریدن در دریای خروشان نیست.

داشتن دوست خوب مانند داشتن یک دست و بازوی اضافه است.

پیدا کردن دوست خوب مانند پیدا کردن گنج سخت است.

بد بخت کسی است که نتواند دوست خوب؛ پیدا کند.

بدبخت از همه آن است که دوستش را از دست بدهد.

صد دوست کم و یک دشمن هم زیاد است.

/ 0 نظر / 58 بازدید