عقل2

عقل خوبه

عشق چیه دیگه

چشم آدم رو کور می کنه و گوش آدم را کر

هرچی بدنامی و بدبختی و بیماریه همه از اسم این عشقه

سن و سال و پست و مقام هم نمی شناسه همه رو فریب میده

یادت می آد میوه ممنوعه را؟؟؟

این همه گناه و بی عفتی و ... همه بخاطر این عشقه

عشق عقل را کور میکنه و ادم را گمراه می کنه

عقل خوبه هم سر آدم و هم دین آدم سالم می مونه

/ 0 نظر / 19 بازدید