آلزایمر

 

مدت هاست نـه به آمـــدن کسی دلخـــوشم

نه از رفتـــن کســـی دلگیر

دلم یک آلــــزایمر خفیف می خواهد...


/ 1 نظر / 17 بازدید

اومدم ي روز ديدم نيستي دلم گرفت امروز ديدم برگشتي لبخند را تجربه كردم