دوست؟

مدّتی که تنهایی اذیتمان می کند

می گردیم تا یک دوست پیدا کنیم.

وقتی دوست پیدا کردیم

می گردیم دنبال اشتباهاتش .

و قتی او را از دست دادیم

می گردیم تا، خاطراتش را بیاد آوریم.

/ 0 نظر / 35 بازدید