وقتش گذشته

از وقتش که بگذرد دست به هر چیزی می اندازد

 دست به هر کاری می زند

دست به هر کسی می دهد

دست روی دست نمی گذارد تا فقط در صحنه بماند.

/ 2 نظر / 26 بازدید

http://www.funomusic.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88-%D9%86%D8%A8%D8%A7.html

اوای باران

آموخته ام … که لبخند ارزانترین راهی است که می شود با آن نگاه را وسعت داد. آموخته ام … که نمی توانم احساسم را انتخاب کنم اما می توانم نحوه بر خورد با آنرا انتخاب کنم. آموخته ام … که پول شخصیت نمی خرد . آموخته ام … که تنها اتفاقات کوچک روزانه است که زندگی را تماشایی می کند . آموخته ام … که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید .پس چه چیز باعث شد که من بیاندیشم می توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم .